Make your own free website on Tripod.com

TOJAIAHNAGARA 

 

 

 


 

GENDING :

Sakabeh rahayat jeung pajabat nagara Tojaiah geus karumpul ngariung ngadagoan datangna raja jeung prameswarina rek ngayakeun gempungan. Dayang-dayang gareulis atuh para prajuritna oge karasep jeung taregep kaasup rahayatna make pakean sing sarwa ginding.

 

LAGU

 

RAMPAK

:

Nagara Tojaiah nagara urang

Gilang gumilang cenah ceuk urang

Nagara Tojaiah nagara urang

Rajana agung agung ceuk urang

 

GENDING

Raja jeung prameswari datang kadinya dipayungan ku payung agung ku sorangan, sakabeh nu aya meureupkeun leungeuna ti dituna mah ngahormat ka raja.

 

RAMPAK

:

Nagara Tojaiah nagara urang

Gilang gumilang cenah ceuk urang

Nagara Tojaiah nagara urang

Rajana agung agung ceuk urang

 

Eeeeeeeeeee

Brang breng brong musikna

Cad aced igelna……………………

 

Brat bret brot basana………….

Cururut huap-huap

Cururut huap-huap

Cururut huap

Huap cururut

kabudayaan

 

GENDING

Candoli buru-buru nyiapkeun dahareun jeung inumanana pikeun raja jeung sakumna nu aya, memeh dikarajakeun ditinggalikeun kanu araya.

 

RAMPAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJA

 

PATIH

 

RAMPAK

 

RAJA

 

PRAMESWARI

 

 

RAJA

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

 

:

Raja nu agung……..

Nyanggakeun ieu tuangeun

Kenging moe dinu hieum

Campur endog kacingcalang

Mangga-mangga raosna kabina-bina

Hasiatna tangtos beuteung bungkiang

 

Raja nu agung……….

Nyanggakeun ieu inuman

Cai peuyeum endog buruk

Dicampuran oray kadut

Mangga-mangga raosna kabina-bina

Hasiatna landong biwir barusuh

Bagus, bagus rasana pasti pulen

Kumaha Tih

Bagus, bagus rasanya pasti adem

Nya euy

Heueuh, heueuh

Ditanggung moal mencret

Bagus, bagus jawabna pada bagus

Kumaha ceuk nyai

Hah… iyey….iyey…

Mani kabita upami aya keneh

Mangga teraskeun

Bocokok…bocokok

Ke dipasihan upami aya keneh

 

GENDING

Jaksa hulang huleng, rumasa can ditanya ku raja, asa disapirakeun, katinggali ku raja tuluy disampeurkeun.

 

RAMPAK

JAKSA

 

RAJA

JAKSA

RAJA

JAKSA

RAJA

 

PATIH

:

:

 

:

:

:

:

:

 

:

Aya naon jaksa siga teu damang

Panyana tek arek nanya

Boro siap pakai Nun

Hah…abdi mah sanes Nun… euy

Enya nyaho

Nu leres atuh euy

Muhun si muhun

Bagus, bagus jawabnya tidak bagus

Nya Tih

Heueuh, heueuh jawabna rada monyong.. nya euy

 

GENDING

Prameswari elekekeng siga nu nyeri beuteung, meureun loba teuing barangdahar, raja surti turun marentah ka ajudanana

 

RAJA

:

Judan……. Judan

Gancang tulungan

Underground euy, underground euy

Make cuap-cuap

Kade poho cururutna

 

GENDING

Prameswari jeung para dayang ngengklak nu teu sawirahma jeung gending, raja keprok sugema ninggali pamajikanana hegar deui, nu sejen ngengklokan bari ngalagu.

 

RAMPAK

:

Cururut..cururut beurit

Huap-huap beurat ka handap

Ba ba bakekok kok kok bocokok

Menyon, menyon, monyong

Ee….. cururut beurit diadu-adu

Cay cay ngacay

Gunjang-ganjing gunjang ganjing

Gunjang-ganjing guncang ganjing

 

 

 

GENDING

Keur jongjon ngarengklak, datang prajurit mawa tawanan, nu araya kaget asa kagareuwahkeun

 

PRAJURIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJA

PRAJURIT

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

Bawa kadieu

Gerak

 

Nu ieu pangawal

Nu ieu tahanan

Manehna ditahan

Sabab ngarempak aturan

 

Kaopat diuk luhureun batu

Katilu loba babacaan

Kadua anti narkotik

Kahiji loba amal

Laporan mimiti, kiri turun, maju

 

Parantos

Heueuh

 

GENDING

Ngarasa aneh ninggali tawanan, sakur nu aya olohok, tapi aya oge nu wani ngadeukeutan bari noelan.

 

RAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJA

JAKSA

RAJA

PATIH

 

RAJA

 

 

 

 

 

PANATA ACARA

 

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

 

 

Text Box: Jaksa mariksa, tuluy manggihan pestol nu dibawa ku Bo’im, ditinggali teu lila pestol disada, nu aya hayang ngajaran ditembak

 

 

 

 

 

 


 

JAKSA

BO’IM

JAKSA

BO’IM

JAKSA

 

 

 

 

 

JAKSA

BO’IM

JAKSA

 

 

JAKSA

 

BO’IM

JAKSA

PATIH

 

JAKSA

 

 

 

PRAMESWARI

 

 

 

 

RAJA

BO’IM

 

JAKSA

BO’IM

JAKSA

 

 

 

 

PATIH

 

PRAMESWARI

 

 

 

 

RAJA

BO’IM

 

 

JAKSA

 

 

 

 

BO’IM

 

 

JAKSA

 

 

 

 

BO’IM

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

BO’IM

 

 

JAKSA

 

 

 

 

 

 

PRAMESWARI

 

 

 

 

PATIH

 

RAMPAK

BO’IM

 

JAKSA

 

 

 

BO’IM

 

 

JAKSA

 

 

 

 

PRAMESWARI

 

 

 

PATIH

 

RAMPAK

 

BO’IM

 

 

 

JAKSA

 

 

 

PATIH

PRAMESWARI

 

BO’IM

PATIH

 

JAKSA

 

BO’IM

JAKSA

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

:

:

 

 

 

 

 

:

:

 

 

 

:

 

:

:

:

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

:

 

:

:

:

 

 

 

 

:

 

:

 

 

 

 

:

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

:

:

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

 

:

 

 

 

:

:

 

:

:

 

:

 

:

:

 

 

Jaksa………. ( sa sa sa sa sa )

Nurutkeun iloan kula… (nas)

Ieu jalmi matak baha….(gia)

Margi tiasa cila…(ki)

Bilih bahaya ka u…(cing)

Bagus, bagus aku dapat proyek

 

Tapi inget

Margi ieu urang asing

Hirup teu sami jeung urang

Anu mana…sakumaha..mariksana

Sayaga sadayana…

Ngarti

Nyaho

Patih

Peot

 

Patih oge geuning peot

Guyat gayot sosorodot

Sarnud…Edi…Argo…Goler…..nunangnaningnangnuninang

Hahahahahahah

 

Poe naas………. (poe naon)

Poe Senen………(ngahareren)

Poe sial…………(bararengal)

Poe kacrut………(mararuncut)

 

 

Sing jauh ti bebeneran

Sing anggang ti karukunan

Pok torolong gancang ngomong

Sing ngaku nu saestu

 

Puas puas sing puas

Hempek hempek sing senang

 

 

 

 

Saha ngaran ?

Bo’im

Hah…saha ?

Bo’im !

Bo’im…hahahaha

Yeuh bisi hayang nyaho

Bo’im teh didieu mah kieu

Hacih…..hacih….

Tah eta bo’im

 

Anjeun rumasa kana kasalahan

Henteu

Yeuh anjeun teh boga sababaraha kasalahan

Nu rek dijelaskeun ayeuna

 

Kaopat naon sababna

Anjeun tara ngalakonan korupsi

Sabab korupsi gawe hina reujeung jahat

Salah

10 % keur sia

 

Yeuh korupsi teh

Hade keur naratas jalan beunghar

Yeuh korupsi teh

Aturan anu perlu dilakonan

Enya, enya salaki uing ge kitu

Ku uing dihatean sina daek nyeleweng

Mere conto kabawahan

Korupsi teh mawa jalan kabeungharan

Nya A….

Iye …deh

Teu bisa

 

Kadua naon sbabna anjeun tara ganja jeung narkotik

Sabab ngabahayakeun jiwa

Ngaco maneh mah

Yeuh ganca jeung narkotik perlu jaba nimat

Nganteurkeun urang ka sawarga rasa

Gawe kabebasan pinuh kasenangan

 

Bodo maneh mah teu beuki ectasy

 

Enya enya teu nyaho nu pelem

Salaki uing oge ayeuna mah sok nyobaan

Terus deudeuieun, terus menta deui

Nya untung di nagara jadi loba narkoba

Nya A….

Iya dong.. teler .. teler

Naon harti kabebasan mun mawa kasangsaraan

Naon harti kabebasan mun diri taya hargaan

 

Nu taya hargaan teh nu sok ripuh gawe

Ngagugulung harga diri balangsak unggal poe

Tapi ganja narkotik nengtremkeun tingtrim hate

Kalayang-kalayang widadari ngajak sare

 

Kabebasan lahir ku jalan nu salah

Eta geus mengkolkeun tina bebeneran

 

Eeeeee naha bangsa anjeun geus bener bener bener

Parebut bebeneran ngorbankeun nu lian

Bener ukur simbul sangkan meunang kapercayaan

Marebutkeun bener make jalan peperangan

 

Marebutkeun bener satemenna perang

Perang jeung kasarakahan, perang reujeung kadoliman

 

Dolim

Kueh dolim dibabawa

Didieu mah kueh dolim

Dicitak diemple-emple

 

Ngabela bebeneran museurna dina diri

Perang jeung napsu sorangan

 

Di dieu salahna anjeun

Geus puguh bener teh hese

Dikotektak unggal poe……..

Coba ku jalan serong

Nu sejen ge sugih uang

Kebonna, ucingna, euy nambru

 

Salaki uing oge

Boga inten tilu kintal

Eta teh usul uing

Meungpeung jeneng

 

Turutan uing

Boga sayang papatong, hiung…hiung…

Gonjang ganjing

Teu bisa

 

Kadua naon sababna

Waktu proyek geus lekasan

Ngabagi-bagi rejeki utamana keur bawahan

 

Satemenna gawe kuring teu sorangan

Wajar jeung meujeuhna mun maranehna kabagean

 

Anjeun teu sadar geus mengkolkeun bener

Nu tadi digawe tanpa pamrih

Ayeuna mah…miharep buruh leuwih

Sabab nyaho anjeun mah leuwih ti kitu

 

Salaki uing oge mun aya kauntungan

Tara dibagi-bagi

Masuk kantong

 

Ieu uing turutan, bojona saaleutan

Dulurna, lemburna

Kacukupan

 

Ngumpulkeun harta kakayaan

Ladang meres kesang jalma leutik

Teu luyu jeun kamanusaan

 

Tapi justru..

Orang yang seperti itulah

Yang pasti bahagia hidupnya

 

Aing contona

Nyai peloporna

 

Bener ceuk kuring can tangtu bener ceuk anjeun

Eeee mengapa terdesak

 

Jadi ceuk rasa anjeun

Ngabagi rejeki kaasup gawe nu hade

Enya

Bodo maneh mah

Coba mun dihakan ku sorangan

Pan senang cara kuring

 

 

GENDING

Nu araya sarurak asa meunan, nepakan jaksa, sasalaman ka Bo’im

 

JAKSA

 

RAMPAK

JAKSA

RAMPAK

 

BO’IM

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

BO’IM

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

BO’IM

 

:

 

:

:

:

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

Ayeuna soal kahiji

Naon sababna anjeun sok gegerenyeman

Siga nu gelo

Babacaan ti subuh nepi ka peuting

Siga teu eling

 

Astaghfirullaahal’azhim

Nyebat asma agung  Allah Akbar

Nu ngusik-malikeun sakumna mahluk

Allah Akbar

 

Geus geus gandeng

Lagu nanahaon tateh

 

Astaghfirullaahal’azhim

Allah nu agung

Hirup hurip abdi aya mung Allah anu kagungan

Allah Akbar

 

Geus geus gandeng gandeng

Sia mah ngageroan nu teu puguh

Naon harti nyebut nu euweuh buktina

Digeroan unggal poe bari tara datang-datang

 

Astaghfirullaahal’azhim

Astaghfirullaahal’azhim

Bissmillaahir rahmaanir rahiim

Laa haula wa laa quwwata illa billahil’aliyil.’azhiim

Rabbi najjinii minal qaumizh zhaalimiin

 

GENDING

SAKABEH EUSI KARAJAAN “NAGARA TOJAIAH” NGARASA PANAS JEUNG TEU KUAT NYANGHAREUPAN BO’IM, ANU TUNGTUNGNA KABEH TEU DAYA TEU UPAYA, NGAGALOLER MALAH NEPI KA HANTEUNA.

 

 

Dikorehan deui tina naskah taun 1982

Bandung, September 2000

KW