Make your own free website on Tripod.com

GONDANG

AYANG AYANG  GUNG

Wahyu Wibisana

GENDING

Sababaraha urang lalaki asup ka Pentas bari nanggung pare, tuluy ngawih babarengan

 

RAMPAK PAMEGET

:

Moe pare ! Hayu !

Heg tungguan! Enya

Aya hayam ! Gebah

Sieuh! Sieuh!

 

Ayang ayanggung urang ka saung lisung

Ayang ayanggung nutu pare tang tingtung

 

Poe Senen geus Senen geus panen

Sa’ nu rek panganten

Kabeh oge urang teh rek pangantenan

Naha isuk na pageto atawa jaga

Nu enggeus mah enggeus bae tong hayang dua

 

Ti arah sejen ngabring mojang bari ngajingjing halu jeung aya nu mawa nyiru jeung boboko bari ngarawih

 

RAMPAK ISTRI

:

Poe Rebo, geus Rebo, geus Rebo

Saha nu hayong jomblo

Kabeh oge urang teh da embung jomblo

Ditanyaan ku si akang moal nembalam

Tapi eta hartina teh abdi ngiringan

 

Sieuh.. sieuh.. ulah deukeut

Ka ditu geura kalandeuh ( kalandeuh-kalandeuh )

Pare geus di poe

Dipoe geus tilu poe ( Dipoe, dipoe )

 

Dibuburak sing ka lebak

Hayam jago anu harak ( nu harak, nu harak )

 

RAMPAK ISTRI

 

 

RAMPAK PAMEGET

RAMPAK ISTRI

RAMPAK PAMEGET

RAMPAK ISTRI

RAMPAK PAMEGET

 

RAMPAK ISTRI

RAMPAK PAMEGET

RAMPAK ISTRI

RAMPAK PAMEGET

:

 

 

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

Ulah rek kadieu

Didieu aya nu moe

 

Kongkorongok ………………………………

Nu kongkorongok banguna teh hayam lisung

Nu jangkung

Kumeok eleh ku bikang

Ngelehan

 

Nu kongkorongok banguna teh hayam lamba

Jagona

Ngeplek jawer ngandar jangjang

Nu gandang

 

GENDING

Mojang mulak-malik pare, lalaki ngarengkenek asup deui ka pentas tuluy ngawih patembalan jeung mojang-mojang

 

RAMPAK PAMEGET

 

RAMPAK ISTRI

 

 

RAMPAK PAMEGET

 

RAMPAK ISTRI

 

 

RAMPAK PA/ISTRI

:

 

:

 

 

:

 

:

 

 

:

Urang jait geus garing pare nu urang

Tuh nyeletrok meujeuhna mun ditutuan

Enya hempek bangkat, bangkat

Bangkat tuh ka lisung

 

Sok bantuan ulah sok licik sorangan

Tah geugeusan tungtutan hempek akutan

Kapan tadi kuring, kuring

Kuring nu nungguan

 

Babarengan, Hayu!  Sauyunan, Hayu!

Mawa pare, Hayu!, Urang tutu

Ayang ayanggung urang ka saung lisung

Ayang ayanggung nutu pare tang tingtung

 

Pare anyar! bodas, pare anyar! beureum

Pare ketan hideung, keur opakeun

Ayang ayanggung urang ka saung lisung

Ayang ayanggung nutu pare tang tingtung

 

GENDING

Mojang nutu pare bari tutunggulan, pameget narakolan  kohkol make bedog siga nu keur meulahan suluh.

 

RAMPAK PAMEGET

 

 

 

 

 

RAMPAK ISTRI

:

 

 

 

 

 

:

Anu nutu gentak-gentak

Isikan heg gancang nyangu

Pare anyar, pare anyar

Sing asak-asak ngakeul

Sing asak-asak ngakeul

 

Suluhna gancang tampolan

Bisi euweuh eukeur nyangu

Pare anyar, pare anyar

Sing asak-asak ngakeul

Sing asak-asak ngakeul

 

GENDING

Tutunggulan paselang jeung sora nu nampolan suluh, silih reret silih delek, pada pada saling taksir. Salah saurang mojang nyaritakeun batur salemburna nu sejen ngadengekeun

 

ANGGANA ISTRI

 

 

 

RAMPAK SEKAR

 

 

ANGGANA SEKAR

 

 

 

RAMPAK SEKAR

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

Nyi Jua nyaba ka kota

Jeung Uana numpak roda

Balikna teh mawa encit

Mani agul gunat-genit

Leuh euleuh euleuh euleuh

Kumaha tah tuluyna

 

Encitna teh encit beureum

Dikaput sakabayaeun

Nyi Jua gawena midang

Ngahelaran tukang pindang

Hahahahahahah heuheuheuheuheuheuheuh

Hahahahahahah heuheuheuheuheuheuheuh

 

Kabiasaan mun geus nyaritakeun batur sok tutuluyan, mojang nu sejen asa kaingetan tuluy nyarita

 

ANGGANA ISTRI

 

 

 

RAMPAK SEKAR

 

 

ANGGANA ISTRI

 

 

 

RAMPAK SEKAR

 

 

AS PAMEGET

 

RS ISTRI

 

 

AS PAMEGET

 

RS ISTRI

 

 

RAMPAK PAMEGET

 

RAMPAK ISTRI

 

 

 

 

RAMPAK PAMEGET

 

RAMPAK ISTRI

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

:

 

 

:

 

:

 

 

 

 

:

 

:

Naha maneh geus nyaraho

Nyi Jumi meh kabobodo

Bogoh ka tukang galendo

Marukan teu boga bojo

Leuh euleuh euleuh euleuh

Kumaha tah tuluyna

 

Nyi Jumi kungsi diontrog

Ku awewe mawa bedog

Paseana mani ragot

Silih jenggut silih totog

Hahahahahahah heuheuheuheuheuheuheuh

Hahahahahahah heuheuheuheuheuheuheuh

 

Lah hayang hayang dicalana gober

Heg nyaba nyabana teh da ka Bandung

Ber ka Bandung calana gober bau sigung

Ber ka Bandung calana gober bau sigung

 

Lah hayang hayang dicalana gober

Heg nyaba nyabana teh da ka Batawi

Ber Batawi calana gober bau tarasi

Ber Batawi calana gober loba daki

 

Ojok ojok ata utu

Ngojok ngojok nu keur nutu

Tong ganggu tong ganggu

Tong ganggu kami keur nutu

Tong ganggu tong ganggu

Kapalang kami keur nutu

 

Ojok ojok uang aung

Ngojok ngojok nu disaung

Tong heureuy tong heureuy

Tong heureuy apan pamali

Tong heureuy tong heureuy

Di dieu lain tempatna

 

GENDING

Mojang-mojang beberes hasil pagawean, barudak lalaki pon kitu deui, selang-selang bari nyirian mojang nu ditaksirna.

 

RAMPAK SEKAR

 

 

 

 

ANGGANA ISTRI

 

 

 

ANGGANA ISTRI

 

 

 

RAMPAK SEKAR

NYI JUMI

RAMPAK SEKAR

NYI JUMI

RAMPAK SEKAR

NYI JUMI

 

RAMPAK SEKAR

 

 

 

 

AS PAMEGET

 

 

 

 

 

 

RAMPAK SEKAR

JANG ADUN

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

:

:

:

:

:

:

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

:

Leuweung teuneut cocongoan

Jalanna ka Rajagaluh

Meungpeung deukeut sosonoan

Boa isukan pajauh

 

Nyi Jumi, nyi Jumi

Tong ngadelekan

Ngadelekan ieuh ka kai Uhan

 

Nyi Jumi, nyi Jumi

Tong make hayang

Kai Uhan ieuh kumisna carang

 

Omat pisan nyi Jumi tong make hayang

Moal, moal

Ka Uhan kapan kumisna teh carang

Moal, moal

Moal naon moal naon

Moal poho kanu carang

 

Kaliki tangkal kaliki

Cangkudu keur karembangan

Lalaki urang lalaki

Kudu gancang beubeunangan

 

Jang Adun, jang Adun

Tong ngadelekan

Ngadelekan leuh ka Nyai Kayah

Jang Adun, jang Adun

Tong make hayang

Nyai Kayah ieuh gede karangna

 

Omat pisan jang Adun tong make hayang

Moal, moal

RAMPAK SEKAR

JANG ADUN

RAMPAK SEKAR

JANG ADUN

:

:

:

:

Ka Nyi Kayah karangna sagede Ahad

Moal, moal

Moal naon moal naon

Moal poho kana karang

 

Mojang jeung Bujang kaluar pentas sapasang-sapasang bari ngawih babarengan

 

RAMPAK SEKAR

:

Kleung angkleung sagara ombak-ombakan

Keueung ninenung sangsara ge babarengan

 

 

 

kkkkkkkkk