Make your own free website on Tripod.com

SamagahaGONDANG

 

 

 

Naskah Carita : Wahyu Wb.

Naskah Karawitan: Mang Koko

 

ADEGAN 1

Caang Bulan…….. Barudak lalaki rek ucing "Kalangkang"

 

RS. Mojang/Bujang

 

 

 

 

RS Bujang

 

:

 

 

 

 

:

Caang bulan ngebrak siang

Nini anteh diwedak kawas parawan

Cing ucingan jeung kalangkang

Ucing saha nyi lanjang eong-eongan

 

Cing cangkeling, manuk cingkleung cindeten

Plos ka koong bapa Satar ………………………….

Cing cangkeling, manuk cingkleung cindeten

Plos ka koong bapa Satar buleneng

 

ADEGAN 2

Barudak lalaki ucing kalangkang, silih intip-silih bongohan……

Cahaya buian beuki surem, beuki poek….. barudak ting raringeuh jeung tingtarunjuk ka langit.saurang-saurang lumpat ti dinya, daratang bari marawa jeung nakolan kohkol. Mojang kalaluar sanggeus ngadenge sora kokhol jeung tingjorowok Samagaha

 

RS Bujang

 

 

RS Mojang

:

 

 

:

Euleuh-euleuh bulan dilegleg ku yaksa

Euleuh-euleuh  SAMAGAHA…SAMAGAHA.

 

Hayu batur urang gancang gareuwahan

Buru-buru Tutunggulan.. Tutunggulan

 

ADEGAN 3

Kaayaan beuki poek..medem, sora kohkol jeung alat liana beuki rame, salah saurang budak lalaki mawa obor nyaangan mojang-mojang nu rek tutunggulan ngaliwatan cukang kawung muru lisung.

RS MOJANG

:

Poek mongkleng kundang obor

Kaluncas kalinces

Kahalangan ku kalangkang

Ngalengkah .. diwangwang ..

 

Nece kana cukang kawung

Ngarayap jeung muntang

Halu dijingjing dikeumbing

Ka saung . . ka lisung . .

 

ADEGAN 4

Mojang breng tutunggulan, disambil karakawihan, ditempas ku lalaki anu narakolan kohkol jeung pager..

 

RS. Mojang/Bujang

:

Sieuh ! Sieuh ! Buta julig

Ulah nglanto kalangit

Bulanna geura utahkeun

Matak weureu mun diheungheum

 

Sieuh ! Sieuh ! Buta wereng

Langit kuring poek peteng

Nini Anteh kapaehan

Rek ngabungbang poek bulan

 

ADEGAN 5

Lalaki ngaludar sarungna anu tadina disalendangkeun.. diayun-ayun kaluhur, maksudna nyingsieunan Yaksa … Mojang-mojang oge selang-selang tina tutunggulan, ngacung-ngacung haluna, bari taranggah.

 

RS. Mojang

RS. Bujang

RS. Mojang

RS. Bujang

RS. Mojang

 

RS. Bujang

RS. Mojang

RS. Bujang

RS. Mojang

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

 

Diajul ku halu !

Naonana ?

Saleserna !

Ambeh naon ?

Ambeh murag, huy ! huy !

 

Meureunan nyeurieun ?

Da bonganna !

Bongan naon ?

Bongan gembul !

Ngakan bulan, huy ! huy !

 

ADEGAN 6

Hiji lalaki ngeker ka langit … nu sejenna narunjuk ka luhur

 

AS. Bujang

 

 

 

 

RS. Bujang

 

AS. Bujang

 

 

 

 

RS. Bujang

:

 

 

 

 

:

 

:

 

 

 

 

:

Bulan digegel ku buta

Naha atuh gugal gegel

Ulah sagegel-gegelna

Mun lain gegelenana, nya Nyai !

 

Seuhah lata-lata, maling cabe lada ngeunah

 

Gorek-gorek manuk tuweuw

Disada dina taweuran

Dinu poek resep reujeung

Lila ge teu panasaran, nya Nyai !

 

Seuhah lata-lata, maling cabe lada ngeunah

 

ADEGAN 7

IBING TUTUNGGULAN .. Mojang-mojang pabisa-bisa tutunggulan kawas nu hayang kataksir ku bujang. Bujang-bujang alemprak bari sila rupa-rupa.

 

RS. Bujang

 

 

 

RS. Mojang

:

 

 

 

:

Ting tung ting tung

Tak tuk tak tuk tak

Nu di saung dipacok ku bango butak

 

Blang dung blang ding

Blang dung blang dingkleung

Anu ngibing kumis baplang digadekeun

 

ADEGAN 8

IBING SARUNG… Bujang-bujang pabisa-bisa ngulinkeun sarungna, kawas nu hayang kataksir ku mojang-mojang anu keur ngulinkeun haluna

Teu lila salah saurang mojang nunjuk ka langit nu sejen milu taranggah

 

 

AS. Mojang

 

 

RS. Mojang

 

 

 

RS. Bujang

:

 

 

:

 

 

 

:

 

Tuh geus melentis nu koneng nu geulis

Bulan ! Bulan ! tereh nembongan

 

Bulantis-bulantis

Bulanna enggeus melentis

Bulan .. Bulan..

 

Bulanbong-bulanbong

Bulanna enggeus katembong

Bulan  Bulan

 

ADEGAN 9

Saeutik-saeutik beuki katembong caang …. Para mojangjeung bujang taranggah ka langit. Kabeh narunjuk ka bulan.

 

RS. Mojang/Bujang

 

 

RS. Mojang

RS. Bujang

RS. Mojang

RS. Mojang/Bujang

:

 

 

:

:

:

:

Bray ! .. Bray ! .. Bray !

Bulan geura bray caang

 

Trang trang kolentrang

Trang trang kolentrang

Trang trang kolentrang

Caang bulan ngebrak siang

 

ADEGAN 10

Hiji lalaki mawa Kacapi …. Ditabeuh, babaturanana ngariung nu ngacapi.. salah saurang Nyuling ……. Mojang-mojang nyarukang kana cukang kawung sanggeus narunda halu….

 

AS. Mojang

 

 

 

 

AS. Bujang

:

 

 

 

 

:

Ngabungbang urang ngabungbang

Meungpeung caang bulan

Impian endah impian

Duh … kalangkang bulan

 

Putri wengi panineungan

Imut di langit kasmaran

Eling di bumi kasmaran

Tepang dina caang bulan

ADEGAN 11

Salah saurang lalaki maledogkeun kembang ka palebah riungan Mojang-mojang. Kembang the diparebutkeun.

Mojang-mojang dariuk dina bale-bale bari arucang angge… bujang-bujang ngarengklak ngigel nuturkeun lagu ucang angge

 

RS. Mojang

 

 

 

 

RS. Bujang

 

 

RS. Mojang

 

 

 

 

RS. Bujang

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

Ucang-ucang angge

Loba bujang diparanje

Digogog ku anjing Lebe

Menta tulung ka awewe

 

Ari gog-gog cungungung

Ari gog-gog cungungung

 

Ucang-ucang angge

Aya bujang di pakgade

Diudag-udag mang lebe

Ongkos kawin tacan mere

 

Ari gog-gog cungungung

Ari gog-gog Auuuuuuuuuuu ….

 

ADEGAN 12

Palebah sora Auuuu.. bujang-bujang ngarontok mojang-mojang. Mojang tapis pisan ngagiwar-nyingcet. Bujang-bujang katipu patumpuk nepi ka iketna lalesot. Ngaras era tuluy dikebut-kebut pasang aksi

 

RS BUJANG

:

Caringcing pageuh kancing

Saringset pageuh iket

Sret sret sret

Sret sret sret

 

Nya akang tameng dada

Anu nyaah ka nyai

Het het het

Het het het

 

 

ADEGAN 13

Mojang ngarumpul ditengah.. barudak lalaki pacekel-cekel rek ngajaring mojang. Teu kaburu kasambungkeun da mojang-mojang kaburu nyaringcet kaluar tina jaring nu dijeun ku barudak lalaki.

 

RS. Bujang

:

 

 

 

 

:

Rek meuting dinu jangjing

Rek modok dinu denok

Weh weh weh

Weh weh weh

 

Nya akang jaga malem

Hudang mun digeuingkeun

Dudingkeung dudingkeung

 

ADEGAN PANUTUP

Ibing dina gending Tokecang……..

Kaluar pentas.

 

 

Permata Mega, 21 April 2003.