Make your own free website on Tripod.com

GONDANG

NGABUNGBANG

ADEGAN 1

Nu ngaronda narahkolan kohkol ngurilingan kampung bari tetep tatan-tatan sayaga

 

RS LALAKI

AS LALAKI

RS LALAKI

AS LALAKI

 

RS LALAKI

AS LALAKI

RS LALAKI

AS LALAKI

:

:

:

:

 

:

:

:

:

Gan Ronda Malam

Ngaronda ngajaga lembur

Masing iatna

Bisi aya Pancabaya

 

Gan Ronda Malam

Cing kulinting ngajaga peuting

Anu karulem

Damel naon cik abdi ngiring

 

GENDING RONDA MALAM

Selang-selang tina nakol kohkol, ngarawih ngingetan ka masyarkat sangkan sare tong talibra teuing

 

RS LALAKI

:

Tanghi… Tanghi…

Tanghi…. Tanghi….

Sare tong tibra teuing

Kudu bari caringcing

Kade poho

Panto can ditulakan

Tanghi…… Tanghi…Tanghi ….. Tanghi

 

GENDING RONDA MALAM

Bari angger nakolan kohkol pindah tempat ting corowok ka unggal jurusan

 

RS LALAKI

:

Tanghi… Tanghi…

Tanghi…. Tanghi….

Bisi seuneu can pareum

Kade tong waka peureum

Bisi budak can sare

Tong waka rek digawe

Tanghi…. Tanghi…Tanghi…. Tanghi

 

Nu ngaronda ninggalkeun  tempat

 

ADEGAN 2

Ti arah sejen kaluar mojang-mojang rek Ngabungbang

 

RS MOJANG

:

Caang bulan moncorong

Satujuan ngabungbang

Suka gerah lugina

Sauyunan sasuka

Hayu-hayu gumbira babarengan

Seuyang-seuyang duh seuyang ngahariring

 

Ngadon mandi di landeuh

Kade aya beubeureuh

Ngadon ngintip cunihin

Teu uyahan bulasin

Hayu-hayu gancangan tatan-tatan

Seuyang-seuyang duh seuiyang ngahariring

 

ADEGAN 3

Teu lila datang nu Ngaronda, ngintip lalaunan, tuluy ngarajleng, ngareuireuwas para Mojang. Mojang-mojang reuwaseun, tuluy neangan paneunggeul, kabeneran aya halu. Lalaki rada reuwaseun sieun digebuk ku halu, tuluy undur-unduran.

TUTUNGGULAN

 

LALAKI 1

 

 

 

 

LALAKI 2

 

 

 

 

LALAKI 3

 

 

 

 

LALAKI 4

 

 

 

 

LALAKI 5

 

 

 

 

RS LALAKI

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

:

Tuh Adun nu beulah ditu

Arek mepeg kana hulu

Awakna lintuh bayuhyuh

Dewek mah resep nu lintuh

 

Yeuh Emed milih tong salah

Tadi beunang anu tengah

Jangkung begang ngalekeceng

Hampang najan buntang banting

 

Duh Salim dewek mah ratug

Jajantung teh asa urug

Cacakan ukur kadupak

Etana teh mani euyak

 

Lah alah kakara sidik

Manehna teh rada dekok

Tapi sakitu mah jamak

Bisa ditambal ku wedak

 

Lah alah kuring mah rieut

Manehna beuki camberut

Pipina mani samutu

Siga nu ngaheungheum huut

 

Tong ringrang, tong sieun

Sagalana layanan

 

Yu deukeutan urang hareureuyan

Sugan ngalayanan jadi batur papasangan

 

Susut biwir ngomong ulah nyengir

Kade bau hanyir bisi ditakol gegendir

 

Teuneung ludeung najan kudu perang

Cadu pantrang mulang komo deui ka nyi mojang

 

 

ADEGAN 4

GENDING

Lalaki ngadeukeutan Nyi mojang rek ngeheureuyan, para mojang tatan-tatan sayaga rek neunggeulekun halu.

 

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

 

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

 

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

LALAKI

 

MOJANG

 

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

LALAKI

MOJANG

:

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

:

:

 

:

:

:

:

:

 

:

 

:

:

:

:

:

:

Keur istri mah henteu kenging liar peuting

Usilan !

Liar peuting ceuk pa Dukun liar cacing

Poyokan !

Liar cacing gede beuteung melendung sagede gentong

Bajingan !

 

Ka pameget henteu kenging bujang bajing

Paduli !

Margi bajing sok bajingan kana pipi

Teu risi

Pameget mah gaduh  bajing disimpena dina tonggong

Da wani !

 

Ka pameget omat ulah wani teuing

Da nguntup

Anu nguntup biasana sok karungkup

Teu surup !

Geus karungkup sok ngarangkep jeung akang tangtu ngahiji

Yeu peureup

 

Samarukna ari peureup henteu teuas

Geus nyaho !

Ditinggangkeun kana irung bisi mejrel

Sabodo

Aduh enung buah ati bojo akang meureun pegek

Heh ngolo !

 

 

ADEGAN 5

GENDING

Para mojang tetep pengkuh teu daek diheureuyan, malah katingalina beuki sewot. Lalaki badami tuluy ngatur siasat

 

RS LALAKI

:

Diheureuyan teu daekkeun

Disindiran bet malikeun

Akalna dikumahakeun

Sangkan daek ngalayanan

 

Dilemesan ku asihan

Ditiupan ku omongan

Karesepna para mojang

Dipuji bari diolo

 

ADEGAN 6

Pamuda badami saha nu rek jadi pupuhu ngolo para mojang, salah saurang jadi wakil maranehna. Bari mamandapan ngadeukeutan para mojang

 

AS LALAKI

 

 

 

RS LALAKI

 

RS MOJANG

 

 

 

 

RS LALAKI

 

 

 

 

 

RS MOJANG

 

 

 

 

RS LALAKI

 

 

 

 

RS MOJANG

 

 

 

 

RS LALAKI

 

 

RS MOJANG

 

 

 

 

RS LALAKI

 

 

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

 

RS MOJANG

:

 

 

 

:

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

 

:

Punten bae Eulis akang ngaganggu

Kumawantun aya maksad

Jauh dijugjug anggang diteang

 

Seja nyanggakeun salam perkenalan

 

Yey, yey, yey, yey, ke heula

Kami teu biasa

Da lain kitu carana

Sopan santun adat Sunda

 

Euleuh euleuh euleuh euleuh

Ulah waka bendu

Sugan teh atos uninga

Cara pamuda ayeuna

Mun rek kenal titip salam

 

Yey, yey, yey, yey, teu eudeuk

Moal rek ngarempak

Najan ganti robah jaman

Moal nuturkeun nu gundam

 

Sanes gundam Eulis tapi modern

Parobahan kaayaan

Anu teu milu pasti tinggaleun

Disebut jalma kuuleun

 

Hayang disebut modern

Nurutan anu teu uni

Cenah ngudag kamajuan

Geuning poho harga diri

 

Ieu nyai tilu milyar lima  dolar

Benten pisan jeung sarebu

 

Conto teh kudu nu hade

Ulah sagawayah wae

Banda batur diampihan

Nu sorangan dialungkeun

 

Banda akang ti baheula oge pageuh

Asa henteu pindah-pindah

 

Cunihin

Sawios

Teu uyahan

Sawios

Sing ngarti

Da ngartos

Bet cicing

Da raos

 

Lalaki cengeng elehan

Gumasep leuwih ti monyet

Balaga nandingan Oa

Nusurstunjung kawas lutung

 

ADEGAN 7

Rumasa asa dihina, lalaki demonstrasi nemongkeun sagala kabisana, tuluy nangtang sagala kahayang para mojang

 

RS LALAKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS MOJANG

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Tong loba carita

Nih punya kabisa

Soal apa saja

Kaga usah ngecer

 

Macam-macam elmu

Neneng boleh coba

Tidak usah takut

Akang orang kuat

Mau tenaga lahir

Mau tenaga batin

Ini nih jagonya

Coba maunya apa ?

 

Orang yang memang jago

Tidak seperti beo

Bicara sembarang gampang

Seperti setengah gila

 

Tapi engga apalah

Kita ingin mencoba

Siapa tahu memang bener jagoan

Kita tidak penasaran

 

ADEGAN 8

Ngarasa meunang respon, kabeh lalaki ngarigel atoh

 

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

 

 

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

Ntar dulu

Ada apa

Ada perlu

Perlu apa

Ingin tahu

Tahu apanya

Tahu otaknya

Takut dibelah

 

 

Bukan begitu

Oh bagaimana

Kesini dulu

Senang sekali

Kita mulai

Saya menanti

Coba lakukan

Patuh disiplin

 

ADEGAN 9

Lalaki-lalaki sikepna ajeg luyu jeung kahayang msing-masing, siap narima parentah ti para mojang. Para mojang mariksa sikep hiji-hiji lalaki.

 

RS MOJANG

 

 

RS LALAKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS MOJANG

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

Cing coba ayeuna menca

Mencana menca nu hade

 

Alah-alah pilakadar menca

Jurus ini tarik itu

Nyai pasti jatuh hati

 

Tu wa ga pat hwek puuuh

Sing kafelet hwek puuh

Masing asih ka awaking

Awaking nu beuki daging

Masing nyaah kana raga

Nya raga nu beuki kuya

Hsgytrhkhugyhtwssswserhgy ( babacaan teu pararuguh siga nu jajampean )

 

Cing ayeuna make gelut

Gelutna gelut enyaan

 

Alah, alah pilakadar gelut

Nu ngajago bisa bengo

Ini Rambo jago yudo

 

ADEGAN 9

Lalaki-lalaki pakupis maenpo teu puguh alang ujurna tuluy garelut siga nu enya, para mojang rada rareuwas kasieunan jadi gelut enyaan.

 

RS MOJANG

 

 

RS LALAKI

 

 

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

 

RS MOJANG

RS LALAKI

RS MOJANG

RS LALAKI

 

Gelut mah dunyana tipu

Kami mah henteu satuju

 

Ngarah urang satujuan

Mending ngigel babarengan

 

Ah malu belum bisa

Akang pasti membimbing

Sok sieun teu uyahan

Tinggal ngagulaan

 

Bolehlah coba-coba

Itu tandanya suka

Jangan sok bikin malu

Kita sama-sama tahu

 

ADEGAN 10

Lalaki ngarengklak ditingalikeun ku para mojang, ku sabab cicing bae para mojang dipaksa

 

RS LALAKI

 

RS MOJANG

 

 

RS LALAKI

 

RS MOJANG

:

 

:

 

 

:

 

:

Ayolah, ayolah

Mari kita mulai

Sabar dong bang

Nanti saya ikuti

 

Ayolah, ayolah

Mari kita lakukan

Baiklah baiklah

Jangan sok malu kucing

 

ADEGAN 11

Tungtungna mah ngarengklak sapasang-sapasang, teu lila marulang sewang-sewangan.

 

 

GENDING PANUTUP

 

Megabrata 74

Poe Kemis, 7 Maret 2002

 

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙